Hoolekogu

 

Hoolekogu kooseis 2020/2021

Marit Saviir – Särakrõllide rühma lapsevanemate esindaja

esimees           maritikene (at) gmail.com

 

Annemari Polikarpus – Mesimummide rühma lapsevanemate esindaja

aseesimees

 

Signe Voolpriit – Naerukrõllide rühma lapsevanemate esindaja

protokollija

 

Mariliis Saarniit – Mängukrõllide rühma lapsevanemate esindaja

Hele Jäär – Rõõmupallide rühma lapsevanemate esindaja

Anneli Kiissel – Kallikrõllide rühma lapsevanemate esindaja

Liis Türk- Tõrukeste rühma lapsevanemate esindaja

Kristi Urm- Päikesekrõllide rühma lapsevanemate esinada

Kadri Voore – Põngerjate rühma lapsevanemate esindaja

Algi Vals – õpetajate esindaja

Anneli Vetka- Vallavalitsuse esindaja

 

Rühmade asendusliikmed:

Signe Viira – Mängukrõllid

Kaili Pärn – Naerukrõllid

Triin Kubri – Mesimummid

Madis Jürimäe – Särakrõllid

Kairi Liiva –  Rõõmupallid

Triin Radala – Tõrukesed

Karin Sakk – Kallikrõllid

Mari-Loore Pavel – Põngerjad

Kätlin Laur – Päikesekrõllid

Hoolekogu olemus ja ülesanded

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele.

Iga õppeaasta algul valitakse lasteaia hoolekogu koosseis, mis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

Kooseisu kuuluvad:

  •  iga rühma lapsevanemate poolt valitud vanemate esindaja
  • pedagoogilise nõukogu poolt valitud õpetajate esindaja
  • vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded:

  • kuulata ära direktori aruanne lasteaia õppe-, kasvatus- ja majandustegevusest;
  • anda direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teha direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleda oma esinada (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös;
  • otsustada lapse toidukulu päevamaksumus ja teha ettepanekuid lapsevanema osalustasu suuruse kohta;
  • otsustada teisi koolieelse lasteasutuse seaduses või vallavalitsuse otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu on otsustusvõimeline,kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees,tema äraolekul asetäitja.

Hoolekogu koosoleku ja vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokollid. Protokollid säilitatakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale.

 

 

Leave a Reply