Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2018/2019

Tõnis Kask –  Mesimummide rühma lapsevanemate esindaja
esimees
toniskask (at) gmail.com
 
Margit Helimets – Mängukrõllide rühma lapsevanemate esindaja
aseesimees
 
Tuuli Taimur – Särakrõllide rühma lapsevanemate esindaja
protokollija
 
Liis Türk- Tõrukeste rühma lapsevanemate esindaja
Kadri Voore- Põngerjate rühma lapsevanemate esindaja
Mariliis Saarniit – Naerukrõllide rühma lapsevanemate esindaja
Mariliis Tulit – Kallikrõllide rühma lapsevanemate esindaja
Siret Luik – Rõõmupallide rühma lapsevanemate esindaja
Algi Vals – õpetajate esindaja
Ene Mölter – Nõo Vallavalitsuse esindaja
 
Rühmade asendusliikmed:
Triin Kubri – Mesimummid
Mari-Loore Pavel – Põngerjad
Kaili Pärn – Kallikrõllid
Triin Radala – Tõrukesed
Kairi Liiva – Mängukrõllid
Ragne Kougija – Naerukrõllid
Raili Vilde – Särakrõllid
Krista Kuusik – Rõõmupallid
 
 

Hoolekogu olemus ja ülesanded

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele.

Iga õppeaasta algul valitakse lasteaia hoolekogu koosseis, mis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

Kooseisu kuuluvad:

  •  iga rühma lapsevanemate poolt valitud vanemate esindaja
  • pedagoogilise nõukogu poolt valitud õpetajate esindaja
  • vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu ülesanded:

  • kuulata ära direktori aruanne lasteaia õppe-, kasvatus- ja majandustegevusest;
  • anda direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teha direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleda oma esinada (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös;
  • otsustada lapse toidukulu päevamaksumus ja teha ettepanekuid lapsevanema osalustasu suuruse kohta;
  • otsustada teisi koolieelse lasteasutuse seaduses või vallavalitsuse otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu on otsustusvõimeline,kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees,tema äraolekul asetäitja.

Hoolekogu koosoleku ja vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokollid. Protokollid säilitatakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale.

 

 

Leave a Reply