TEATED!

 

 

 

Jõulupeod

Head lapsevanemad, vaadake palun üle oma rühmade jõulupidude ajad, mõne rühma kellaajas on toimunud pisike muudatus!

13.12, kl 15.30 Rõõmupallid ja Naerukrõllid

13.12, kl. 16.30 Särakrõllid

14.12, kl. 16.00 Tõrukesed

15.12, kl. 16.00 Mängukrõllid

18.12, kl. 16.00 Kallikrõllid

20.12, kl. 16.00 Mesimummid

21.12, kl. 16.00 Põngerjad

 

 Riigikogu esimehe hr. Eiki Nestori külaskäik

Täna oli meie lasteaial suur au, meie lasteaia Särakrõllide rühma külastas  hr. Eiki Nestor ja “Aktuaalse kaamera” võttegrupp. Oli soe ja meeldejääv kohtumine. Aitäh selle toreda päeva eest!

Nõo lasteaias Krõll töötab üks Tartumaa Aasta 2017 õpetaja

29.09.2017 aasta haridustöötajate tänuüritusel Tartu Ülikooli aulas pälvis meie lasteaia õpetaja Merike Sööt Tartumaa Aasta Õpetaja tiitli. Palju õnne, rõõmustame koos Sinuga!

2017/18 õppeaasta esimene hoolekogu

koosolek toimub lasteaias teisipäeval, 03.10.2017 kell 17.30

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
2. Toiduraha soodustuse määramise komisjoni liikmete kinnitamine
3. 2017/18 õppeaasta info
4. Jooksvad küsimused

Hoolekogu koosolekule järgneb Toiduraha soodustuse määramise komisjoni koosolek.

Keskkonnainvesteeringute keskus on otsustanud toetada Nõo lasteaed Krõll 2017/2018 õppeaasta projekti “Õpin toas ja õpin õues”  828 euro ulatuses. Projekti raames osalevad Tõrukeste rühma 6-7 aastased lapsed septembris Järvemuuseumi õppeprogrammis “Kalad”.

Mängukrõllide 5-6 ja 6-7 aastased lapsed saavad osa  Pokumaa õppeprogrammist”Pokudega sõbraks”, mis leiab aset septembris.

Särakrõllide 5-6 aastased lapsed osalevad VVV Sihtasutuse poolt korraldataval õppeprogrammil “Lumejänese rada”, mis toimub 2018 aasta jaanuarikuus.

Südamest tänu KIK- ile.

Rahulolu 2017

Nõo lasteaed Krõll osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutus Innove koostöös korraldatavas lasteaedade riiklikus rahulolu uuringus 2017.

Lapsevanemate, õpetajate, assistentide ja õpetaja abide  e-posti on saadetud juhised ning veebilink uuringus osalemiseks.

Küsimustikud on vastamiseks avatud 08.05-28.05.2017

Olete oodatud osalema!

Rohkem teavet kõiki haridustasemeid hõlmava rahuloluhindamise kohta leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt www.hm.ee/rahulolu

Südamenädal

Südamest tänu kõikidele vanematele, kes meie mõtetega kaasa tulid ja tõid rühmadesse tervislikke magustoite. Kõik valminu oli väga põnev ja laste arvates ka väga maitsev!

Retseptid leiavad  koha pikas koridoris, kus kõikidel on võimalus nendega tutvuda.

Veelkord, aitäh!

Täname Teid!

Suur tänu Mängukrõllide vanematele koostöö ja kannatlikkuse eest                                 rühma põrandavahetustöödeks aja võimaldamisel!

Sama suur tänu lapsevanematele ja nende sõpradele, kes olid abiks mööbli tõstmisel ja rühma korrastamisel laste vastuvõtuks!

Samuti täname sõpru Kallikrõllide, Tõrukeste ja Põngerjate rühmas, kes Mängukrõllidele vahepeal seltsi pakkusid!

Ootame Mängukrõlle taas oma rühma alates kolmapäevast (29.03.2017).

Suvi 2017

Suvekuudel on lasteaias avatud koondrühmad. Koondrühmades laste ja töötajate koosseis ning vajadusel ka rühma asukoht muutub. Iga lapse võimalikult täpne kohakasutuse teave on vajalik avatavate koondrühmade, töötajate puhkuse ja suviste renoveerimistööde kavandamisel. Lapsevanema e-posti on saadetud link, millel kaudu saate andmed lapse suvise kohakasutuse kohta lasteaiale edastada. Palume võimalikult täpset tagasisidet hiljemalt 05.04.2017

Meeldetuletus  kooleelikute vanematele!

Vastavalt Nõo Vallavalitsuse 01.04.2013 määrusele “ Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas” arvatakse laps lasteaiast välja lapse kooliminekul, kusjuures lasteaia ja vanema vaheline leping lasteaia koha kasutamise kohta lõpeb üldjuhul sama aasta 31. mail. Mõjuval põhjusel, lapsevanema avalduse alusel on võimalik pikendada lasteaiakoha kasutust suveperioodiks (koondrühmas) Lapsevanematel, kelle sügisel kooliteed alustaval lapsel on mõjuval põhjusel vajalik lasteaiakohta kasutada suveperioodil, palun teavitada lasteaeda, saates sooviavalduse aadressile kristi.voore@nvv.ee või kroll@nvv.ee (lisada, mis ajavahemikul laps täpselt lasteaiakohta vajab). Palume avalduse esitada 05.04.2017

Koolipikendus

Vastavalt Nõo Vallavalitsuse 01.04.2013 määrusele “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas” peab lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, kirjalikult teavitama lasteaia direktorit hiljemalt sama aasta 1. aprillil. Teavituse palume saata aadressile kristi.voore@nvv.ee või kroll@nvv.ee  Lapse puuduma jäämisest teavitamise kord muutub

Lapse puudumisest teavitamise kord läheb  muutmisele. Kui laps jääb puuduma, peaks toidult mahaarvestamiseks lasteaeda teavitama eelmisel päeval kella 12.00-ks. Kui laps tuleb lasteaeda peale haigust/puudumist, peaks lapsevanem teavitama lapse tulekust eelmise päeval hiljemalt kella 12.00-ks kuna tervishoiutöötaja jõuab siis sellekohase info edastada toitlustajale . Vastasel korral ei saa toitlustaja last esimesel päeval hommikusöögi sööjate hulka arvestada. Harjumaks muutuva korraga palume alates märtsist 2017 lapsevanematel  lapse puuduma jäämisest teavitada  eelmisel päeval kella 12.00ks.   Head lapsevanemad!

Tulumaksu tagastamine

Lp  lapsevanem Tuludeklaratsiooni täitmisel saate tagasi tulumaksu tasutud õppevahendite maksult. Maksuametile esitatakse andmed selle lapsevanema kohta, kelle nimele tuleb arve. Kui deklareerida soovib  teine lapsevanem, siis tuleb raamatupidajale esitada sellekohane avaldus. Nõo vallavalitsuse raamatupidamisele esitatava avalduse teksti näidis: Mina, ………………… soovin, et minu lapse õppemaksu deklareerib 2016.a. eest (nimi) …………………… (nimi,isikukood). Raamatupidajaga telefonil 7455360 või anu@nvv.ee

Lapsevanema osalustasu

Nõo Vallavolikogu 20.10.2016 istungil otsustati, alates 01.01.2017 siduda lapsevanemate osalustasu miinimumpalgaga. Otsuse kohaselt on lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta  5,5% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017. 2017 a töötasu alammääraks on kavandatud 470.- eurot. 5,5% 2017 a. töötasu alammäärast on  25 eurot ja 85 senti.

Jõulukuu kingitus Nõo lasteaiale

Tartumaa Tööharjutusgrupp kinkis vahetult enne jõulupühi Nõo lasteaiale ainulaadsed omavalmistatud vineerist pusled, linnumajad ja spetsiaalselt lasteaiale tehtud Krõlli küünlaaluse. Täname tööharjutusgrupi liikmeid ja juhendaja V.Talu. Soovime edu ja kordaminekuid alanud aastal!

Muudatused kodukorras

Juhime tähelepanu, et vastavalt hoolekogu 03.10.2016 otsusele on täiendatud lasteaia kodukorra punkti nr 4.12 Punkti 4.12:  Lapse riietuse valikul on oluline jälgida, et ei oleks rippuvaid nööre, paelu jm. Soovitatav vältida riietusesemeid, millele on külge õmmeldud kapuuts, samuti võimalusel vältida rippuvaid või peale seotavaid salle. (st. trukkidega kinnitatud, eemaldatavate kapuutsidega riietusesemed on lubatud) Dokumendi tervikuna saate avada lingile klõpsates ( kodukord alates 03.10.2016 )

Nõo lasteaia kaks töötajat pälvisid Tartu maavanema tunnustuse

Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna poolt 30. septembril Tartu Ülikooli aulas korraldatud Tartumaa haridustöötajate tänusündmusel pälvis õpetaja Vaike Tiits Tartumaa aasta õpetaja 2016 aunimetuse ja Kaie Liivak Tartumaa aasta suunaja 2016 aunimetuse.

Palju õnne!

Valverühm

Vastavalt Nõo vallavalitsuse 10.12 2015 korraldusele  nr 523 on alates 04.01.2016 Nõo lasteaias tööpäevadel kell 18.00-18.30 avatud valverühm. Valverühm asub II korrusel, Põngerjate rühmas. See tähendab, et alates 18.00 mängivad lapsed  valverühmas. Palume lapsele alates 18.00 järele tulla  valverühma (Põngerjate rühm). Teised  rühmad on suletud.

“Õppekäigule!” 2016/2017

Keskkonnainvesteeringute keskus on otsustanud toetada  Nõo lasteaia 2016/2017 õppeaasta projekti “Õppekäigule!” 1984.- euro ulatuses. Projekti raames osalevad Mesimummide rühma 6-7 aastased lapsed Jääajakeskuse õppeprogrammis “Mammutipoiss Äksel tuleb külla” ja Põngerjate rühma lapsed (6-7 aastased) Jääajakeskuse programmis “Retk lemming Lempsiga”. Põngerjad ja Mesimummid osalevad 2016/17 õppeaastal Järvemuuseumi programmis “Kalad”. Tõrukeste rühma lapsed osalevad VVV SA programmides “Mesilane” ja “Kevad”. Mängukrõllide rühma 5-6 aastased lapsed osalevad SA Luke Mõis programmis “Loodust uurima koos kaisuloomaga” ja VVV SA programmis “Kevad”.

NordPlus Junior “Viva la Musica!”

Nõo lasteaed Krõll osaleb  perioodil september 2016- november 2017  rahvusvahelises NordPlus Junior programmi koostööprojektis “Viva la Musica!”

Projekti rahastatakse Läti NordPlus Junior programmist. Projekti eesmärk on  pedagoogide rahvusvaheline kogemusvahetus teemal muusika koolieelse lasteasutuse õppekavas ja õppetegevustes. Kõikidel projektikohtumistel käsitletakse muusika kasutamist ja lõimimist erinevates õppekava valdkondades. Korraldatakse töötube, vaadeldakse tegevusi kohapeal, esitletakse ettekandeid kogemustest.

Projekti raames külastab veebruaris 2017 Nõo lasteaeda partnerasutuste rahvusvaheline  delegatsioon.

Teised projektikohtumised saavad toimuma partnerite juures Leedus, Lätis, Soomes, Islandil.

Esimene projektikohtumine toimub juba 24-28 oktoobril 2016 Leedus, Kelme lasteaias “Kulverstukas”, kus osaleb kaks Nõo lasteaia töötajat.

Projektis osalejate transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud ning rahvusvahelise delegatsiooni vastuvõtukulud kaetakse Läti NordPlus Junior programmi poolt Nõo lasteaiale eraldatud vahenditest, kogusummas 6231 eurot.

Põnevat koostööd!

Lasteaed kaasatud projekti Erasmus+ “Quality – 3c Child (cheerful, courageous, creative child)?”

 

Comments are closed.