TEATED!

Südamest tänu kõikidele vanematele, kes meie mõtetega kaasa tulid ja tõid rühmadesse tervislikke magustoite. Kõik valminu oli väga põnev ja laste arvates ka väga maitsev!

Retseptid leiavad  koha pikas koridoris, kus kõikidel on võimalus nendega tutvuda.

Veelkord, aitäh!

Täname Teid!

Suur tänu Mängukrõllide vanematele koostöö ja kannatlikkuse eest                                 rühma põrandavahetustöödeks aja võimaldamisel!

Sama suur tänu lapsevanematele ja nende sõpradele, kes olid abiks mööbli tõstmisel ja rühma korrastamisel laste vastuvõtuks!

Samuti täname sõpru Kallikrõllide, Tõrukeste ja Põngerjate rühmas, kes Mängukrõllidele vahepeal seltsi pakkusid!

Ootame Mängukrõlle taas oma rühma alates kolmapäevast (29.03.2017).

Suvi 2017 Suvekuudel on lasteaias avatud koondrühmad. Koondrühmades laste ja töötajate koosseis ning vajadusel ka rühma asukoht muutub. Iga lapse võimalikult täpne kohakasutuse teave on vajalik avatavate koondrühmade, töötajate puhkuse ja suviste renoveerimistööde kavandamisel. Lapsevanema e-posti on saadetud link, millel kaudu saate andmed lapse suvise kohakasutuse kohta lasteaiale edastada. Palume võimalikult täpset tagasisidet hiljemalt 05.04.2017 Meeldetuletus  kooleelikute vanematele! Vastavalt Nõo Vallavalitsuse 01.04.2013 määrusele “ Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas” arvatakse laps lasteaiast välja lapse kooliminekul, kusjuures lasteaia ja vanema vaheline leping lasteaia koha kasutamise kohta lõpeb üldjuhul sama aasta 31. mail. Mõjuval põhjusel, lapsevanema avalduse alusel on võimalik pikendada lasteaiakoha kasutust suveperioodiks (koondrühmas) Lapsevanematel, kelle sügisel kooliteed alustaval lapsel on mõjuval põhjusel vajalik lasteaiakohta kasutada suveperioodil, palun teavitada lasteaeda, saates sooviavalduse aadressile kristi.voore@nvv.ee või kroll@nvv.ee (lisada, mis ajavahemikul laps täpselt lasteaiakohta vajab). Palume avalduse esitada 05.04.2017 Koolipikendus Vastavalt Nõo Vallavalitsuse 01.04.2013 määrusele “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas” peab lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, kirjalikult teavitama lasteaia direktorit hiljemalt sama aasta 1. aprillil. Teavituse palume saata aadressile kristi.voore@nvv.ee või kroll@nvv.ee   Lapse puuduma jäämisest teavitamise kord muutub Lapse puudumisest teavitamise kord läheb  muutmisele. Kui laps jääb puuduma, peaks toidult mahaarvestamiseks lasteaeda teavitama eelmisel päeval kella 12.00-ks. Kui laps tuleb lasteaeda peale haigust/puudumist, peaks lapsevanem teavitama lapse tulekust eelmise päeval hiljemalt kella 12.00-ks kuna tervishoiutöötaja jõuab siis sellekohase info edastada toitlustajale . Vastasel korral ei saa toitlustaja last esimesel päeval hommikusöögi sööjate hulka arvestada. Harjumaks muutuva korraga palume alates märtsist 2017 lapsevanematel  lapse puuduma jäämisest teavitada  eelmisel päeval kella 12.00ks.   Head lapsevanemad!

Fotograaf on meile edastanud parooli, mille kaudu on Teil võimalus tellida lisapilte. Palun kirjutage liis.randmer@nvv.ee ja edastan Teile juhised.

Lugupidamisega õppealajuhataja

Lugupeetud 2017 aasta sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Nõo Põhikoolis 1.septembril 2017. a. kooliteed alustavaid lapsi registreeritakse kooli kantseleis 6.-17. märtsini 2017.a. Kantselei avatud tööpäeviti kella 8.00-16.00 Kaasa võtta: lapse sünnitunnistus, lapse tervisekaart, 1 pilt õpilaspileti jaoks ( 3* 4) Koolivalmiduskaart tuuakse hiljem. Info: 7455139 noopk@noopk.ee

Tulumaksu tagastamine

Lp  lapsevanem Tuludeklaratsiooni täitmisel saate tagasi tulumaksu tasutud õppevahendite maksult. Maksuametile esitatakse andmed selle lapsevanema kohta, kelle nimele tuleb arve. Kui deklareerida soovib  teine lapsevanem, siis tuleb raamatupidajale esitada sellekohane avaldus. Nõo vallavalitsuse raamatupidamisele esitatava avalduse teksti näidis: Mina, ………………… soovin, et minu lapse õppemaksu deklareerib 2016.a. eest (nimi) …………………… (nimi,isikukood). Raamatupidajaga telefonil 7455360 või anu@nvv.ee

Lapsevanema osalustasu

Nõo Vallavolikogu 20.10.2016 istungil otsustati, alates 01.01.2017 siduda lapsevanemate osalustasu miinimumpalgaga. Otsuse kohaselt on lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta  5,5% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017. 2017 a töötasu alammääraks on kavandatud 470.- eurot. 5,5% 2017 a. töötasu alammäärast on  25 eurot ja 85 senti.

Jõulukuu kingitus Nõo lasteaiale

Tartumaa Tööharjutusgrupp kinkis vahetult enne jõulupühi Nõo lasteaiale ainulaadsed omavalmistatud vineerist pusled, linnumajad ja spetsiaalselt lasteaiale tehtud Krõlli küünlaaluse. Täname tööharjutusgrupi liikmeid ja juhendaja V.Talu. Soovime edu ja kordaminekuid alanud aastal!

Muudatused kodukorras

Juhime tähelepanu, et vastavalt hoolekogu 03.10.2016 otsusele on täiendatud lasteaia kodukorra punkti nr 4.12 Punkti 4.12:  Lapse riietuse valikul on oluline jälgida, et ei oleks rippuvaid nööre, paelu jm. Soovitatav vältida riietusesemeid, millele on külge õmmeldud kapuuts, samuti võimalusel vältida rippuvaid või peale seotavaid salle. (st. trukkidega kinnitatud, eemaldatavate kapuutsidega riietusesemed on lubatud) Dokumendi tervikuna saate avada lingile klõpsates ( kodukord alates 03.10.2016 )

Lasteaia õuealalt leitud võtmekimp kahe võtmega, kätte saab direktori või õppealajuhataja käest!

Nõo lasteaia kaks töötajat pälvisid Tartu maavanema tunnustuse

Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna poolt 30. septembril Tartu Ülikooli aulas korraldatud Tartumaa haridustöötajate tänusündmusel pälvis õpetaja Vaike Tiits Tartumaa aasta õpetaja 2016 aunimetuse ja Kaie Liivak Tartumaa aasta suunaja 2016 aunimetuse.

Palju õnne!

Valverühm

Vastavalt Nõo vallavalitsuse 10.12 2015 korraldusele  nr 523 on alates 04.01.2016 Nõo lasteaias tööpäevadel kell 18.00-18.30 avatud valverühm. Valverühm asub II korrusel, Põngerjate rühmas. See tähendab, et alates 18.00 mängivad lapsed  valverühmas. Palume lapsele alates 18.00 järele tulla  valverühma (Põngerjate rühm). Teised  rühmad on suletud.

“Õppekäigule!” 2016/2017

Keskkonnainvesteeringute keskus on otsustanud toetada  Nõo lasteaia 2016/2017 õppeaasta projekti “Õppekäigule!” 1984.- euro ulatuses. Projekti raames osalevad Mesimummide rühma 6-7 aastased lapsed Jääajakeskuse õppeprogrammis “Mammutipoiss Äksel tuleb külla” ja Põngerjate rühma lapsed (6-7 aastased) Jääajakeskuse programmis “Retk lemming Lempsiga”. Põngerjad ja Mesimummid osalevad 2016/17 õppeaastal Järvemuuseumi programmis “Kalad”. Tõrukeste rühma lapsed osalevad VVV SA programmides “Mesilane” ja “Kevad”. Mängukrõllide rühma 5-6 aastased lapsed osalevad SA Luke Mõis programmis “Loodust uurima koos kaisuloomaga” ja VVV SA programmis “Kevad”.

NordPlus Junior “Viva la Musica!”

Nõo lasteaed Krõll osaleb  perioodil september 2016- november 2017  rahvusvahelises NordPlus Junior programmi koostööprojektis “Viva la Musica!”

Projekti rahastatakse Läti NordPlus Junior programmist. Projekti eesmärk on  pedagoogide rahvusvaheline kogemusvahetus teemal muusika koolieelse lasteasutuse õppekavas ja õppetegevustes. Kõikidel projektikohtumistel käsitletakse muusika kasutamist ja lõimimist erinevates õppekava valdkondades. Korraldatakse töötube, vaadeldakse tegevusi kohapeal, esitletakse ettekandeid kogemustest.

Projekti raames külastab veebruaris 2017 Nõo lasteaeda partnerasutuste rahvusvaheline  delegatsioon.

Teised projektikohtumised saavad toimuma partnerite juures Leedus, Lätis, Soomes, Islandil.

Esimene projektikohtumine toimub juba 24-28 oktoobril 2016 Leedus, Kelme lasteaias “Kulverstukas”, kus osaleb kaks Nõo lasteaia töötajat.

Projektis osalejate transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud ning rahvusvahelise delegatsiooni vastuvõtukulud kaetakse Läti NordPlus Junior programmi poolt Nõo lasteaiale eraldatud vahenditest, kogusummas 6231 eurot.

Põnevat koostööd!

Lasteaed kaasatud projekti Erasmus+ “Quality – 3c Child (cheerful, courageous, creative child)?”

 

Comments are closed.